​Algemene Voorwaarden Renate pedicurepraktijk

1. Algemeen
Deze voorwaarden gelden voor iedere aanbieding, behandeling en transactie tussen Renate pedicurepraktijk en een cliënt waarop Renate pedicurepraktijk deze voorwaarden van toepassing heeft verklaard, voor zover van deze voorwaarden niet door partijen uitdrukkelijk en schriftelijk is afgeweken.


2. Diensten
Renate pedicurepraktijk zal de behandelingen naar beste inzicht en vermogen en in overeenstemming met de eisen van goed vakmanschap uitvoeren.


3. Afspraken
Behandelen vinden uitsluitend op afspraak plaats. Afspraken kunnen worden telefonisch of via de website worden gemaakt.
De cliënt dient bij verhindering van een afspraak deze zo spoedig mogelijk – uiterlijk 24 uur voorafgaande aan de afspraak – aan Renate pedicurepraktijk door te geven. De afmelding kan telefonisch of per e-mail geschieden.
Indien de cliënt deze verplichting niet of niet tijdig nakomt, dan mag Renate pedicurepraktijk 100% honorarium voor de gereserveerde tijd aan cliënt doorberekenen
Bij verhindering door overmacht hoeven beide partijen zich niet aan bovenstaande verplichtingen te houden. Overmacht omvat datgene wat de Wet en jurisprudentie daarover zegt.


4. Tarieven en betaling
Renate pedicurepraktijk vermeldt alle tarieven van behandelingen zichtbaar op de website van de praktijk. De gemelde tarieven zijn inclusief 21% btw. Aanbiedingen zijn geldig in de aangegeven looptijd en/of de voorraad strekt.
De cliënt dient direct na afloop van de behandeling de betaling van de instrumentele behandeling en eventuele producten, contact of per pinbetaling te voldoen. In uitzonderingen waarbij sprake is van onvoorziene omstandigheden, mag de cliënt de factuur per overboeking betalen. De cliënt stelt zich hiermee verplicht om de factuur binnen 14 dagen over te maken aan Renate pedicurepraktijk.
Renate pedicurepraktijk is gerechtigd om voor niet betaalde facturen een incassobureau in te schakelen.
Voor cliënten die vallen onder de Ketenzorg, zal de factuur voor de medisch noodzakelijke behandeling worden ingediend bij de Diabetes zorgsysteem West-Friesland of de desbetreffende podotherapeut.


5. Persoonsgegeven en privacy
De cliënt voorziet tijdens het eerste consult alle gegevens die relevant zijn voor een goede beroepsuitoefening aan Renate pedicurepraktijk. De persoonlijke gegevens worden door Renate pedicurepraktijk opgenomen in een geautomatiseerd systeem en behandelt volgens de richtlijnen in de Wet Bescherming Persoonsgegevens. Gegevens kunnen uitsluitend met toestemming van de cliënt ter beschikking worden gesteld aan andere disciplines zoals huisarts of medisch specialist. De cliënt heeft te allen tijde recht op inzicht in de eigen behandelgegevens.


6. Geheimhouding
Renate pedicurepraktijk is verplicht tot geheimhouding van alle vertrouwelijke informatie die de cliënt verteld tijdens een behandeling.
De geheimhouding vervalt indien, op grond van een wettelijke bepaling of een rechterlijke uitspraak, Renate pedicurepraktijk verplicht is de vertrouwelijke informatie aan derden te verstrekken.


7. Aansprakelijkheid
Renate pedicurepraktijk kan niet aansprakelijk worden gehouden voor schade, van welke aard dan ook, die is ontstaan doordat cliënt onjuiste of onvolledige informatie heeft verstrekt over relevante lichamelijke aandoeningen, medicijngebruik, werkzaamheden of vrijetijdsbesteding. Renate pedicurepraktijk is niet verantwoordelijk voor verlies, beschadiging of diefstal van persoonlijke eigendommen die door cliënt zijn meegenomen naar de praktijk.


8. Beschadiging en diefstal
De cliënt is aansprakelijk voor toegebrachte schade aan het meubilair, instrumenten en/of materialen van Renate pedicurepraktijk.
Diefstal wordt door Renate pedicurepraktijk altijd gemeld bij de politie.


9. Garantie
Renate pedicurepraktijk geeft één week (zeven dagen) garantie op de behandeling en de producten. Deze garantie komt te vervallen indien:
* de cliënt de adviezen niet heeft opgevolgd
* de cliënt de verwijzing naar een andere discipline niet heeft opgevolgd
* de cliënt de producten niet volgens de gebruiksaanwijzing of aanwijzingen heeft gebruikt.


10. Klachten
Indien een cliënt een klacht heeft over de behandeling of een product, moet deze zo spoedig mogelijk, doch uiterlijk binnen zeven dagen, schriftelijk worden gemeld aan Renate pedicurepraktijk.
Renate pedicurepraktijk dient de cliënt binnen zeven dagen na ontvangst van de schriftelijke klacht, een adequaat antwoord te geven. Indien de klacht gegrond is dan zal Renate pedicurepraktijk de behandeling opnieuw verrichten zoals overeengekomen. Indien Renate pedicurepraktijk en cliënt niet tot overeenstemming kunnen komen dan kan de cliënt het geschil voorleggen aan de Geschillencommissie.


11. Gedrag
De cliënt dient zich in de praktijk volgens de algemeen aanvaarde normen te gedragen. Indien een cliënt na waarschuwing, onbehoorlijk gedrag blijft vertonen, heeft Renate pedicurepraktijk het recht de cliënt de toegang tot de praktijk te ontzeggen zonder opgaaf van redenen.


12. Recht
Op welke overeenkomst tussen Renate pedicurepraktijk en cliënt is het Nederlands recht van toepassing. In geval van uitleg van de inhoud en strekking van deze algemene voorwaarden, is de Nederlandse tekst daarvan steeds bepalend. Van toepassing is steeds de laatst gedeponeerde versie cq de versie zoals die gold ten tijde van de totstandkoming van de overeenkomst.